سبد خرید

تمایل انسان برای رسیدن به خواسته ها

تمایل به رشد و پیشرفت عامل حرکت انسان بوده و بخشی از ذات آفرینش می باشد
مانند تمایل گندم به یک سنبله با صدها دانه گندم
یا تمایل یک دانه بلوط به درخت بلوط
یا تمایل یک سلول جنینی به یک پیکره با میلیونها بخش و ...
چنانچه می بینیم جریانی حیات بخش در جهان هستی ، تمایل دارد همه چیز را رشد و توسعه داده و به شکوفایی برساند
بنابر این تمایل انسان به ثروتمند شدن و داشتن روابط عالی و ... که اشاره شد یک تمایل کاملا طبیعی و هماهنگ با جریان حیات بخش جاری در جهان هستی می باشد

نظرات کاربران :

رضا ایران زاد خیابان

سخنران، نویسنده،آموزگارکوچ فردی و شغلی